Přenos požadavků z Wordu do Enterprise Architectu

V minulém povídání jsem ukázal, jak relativně jednoduše přenést požadavky z Excelu do Enterprise Architectu. Dnes předvedu, jak toho lze dosáhnout z Wordu. Mnohé společnosti totiž své požadavky píší právě v něm.

Postup tentokrát bude trochu složitější, ale většinu jsem pro vás připravil. Jak tedy na to? Především se podívejme na to, jak se požadavky ve Wordu zaznamenávají. Já jsem vycházel z jednoduché tabulky (ne, nebudu zapírat, že v praxi „mí“ zadavatelé používají právě ji) ve Wordu, kde první sloupec je identifikace (jedinečný název) požadavku, text požadavku, priorita a vlastník. Identifikace je povinná, ostatní je volitelné (soubor si můžete stáhnout):

Uvedená tabulka musí splňovat ještě některé další podmínky:

 • Žádný řádek ve sloupcích nesmí začínat rovnítkem (níže řeknu proč).
 • Text v tabulce nesmí být formátovaný (pokud přesto je, je toto formátování při převodu ignorováno).
 • V tabulce nesmí být použity obrázky, vložené dokumenty a další netextové prvky (nebudou přeneseny).

Všimněte si také, že identifikace začíná zkratkou BR (Business Requirement) a dále číslem. Jednoduše v nich poznáte hierarchickou strukturu. Důležité je oddělovat jednotlivé úrovně tečkou, přičemž tyto úrovně musí být uvedeny na konci celé identifikace požadavku. Na začátku může být cokoliv. Tedy např. BR_1 a pak BR_1.1, nebo místo podtržítka mezera, místo BR slovo Požadavek nebo to může být úplně bez textu, jen s čísly. Ve Wordu lze navíc použít automatické číslování.

Vlastní převod bude probíhat s mezikrokem, který už dobře známe. Ano, přeneseme požadavky do Excelu. Ve Wordu označte celou tabulku (najeďte na ni myší, v levém horním rohu tabulky se objeví křížové šipky, na ně klikněte). Zkopírujte celou tabulku do schránky (pravé tlačítko myši nad křížovými šipkami a v kontextovém menu zvolit Kopírovat/Copy).

Nyní je třeba otevřít si Excel, ale pozor, nepůjde o libovolný sešit, ale je třeba si stáhnout speciální soubor s makrem (hned se k němu dostaneme), takže při otvírání je třeba makra povolit. Na záložce BR z Wordu pak označte pole A1 a vložte tabulku z Wordu. Výsledek bude vypadat přibližně takto:

Všimněte si jedné věci: u požadavku BR 1.3 jsem porušil pravidlo zákazu formátování textu. Tím jsem dostal nepříjemné rozdělení, ale zrovna s tímhle se skript popere se ctí.

V Excelu ze záložky View zvolte Macros a spusťte makro nazvané SpojPožadavky (jiné tam v seznamu stejně není).

Nyní se přepněte na záložku Požadavky pro EA. Uvidíte známou strukturu požadavků, jak jsme si ji ukazovali v předchozím článku.

Nyní tedy již zbývá jen uložit tento list jako CSV soubor a importovat do Enterprise Architectu. Definice importu je zřejmá:

Po importu se v Project Browseru objeví následující struktura:

Je vidět, že tentokráte nejsou použity balíky (Packages), ale vnořuji požadavky přímo do sebe (což ale lze ovlivnit úpravou makra).

Proč je to celé složitější a jak to funguje?

Postup je složitější z prostého důvodu: Enterprise Architect neumí přímý import z wordového dokumentu (abych byl upřímný, šlo by to pomocí OLE Automation např. přímo z Wordu, ale do toho se pouštět nechci). Proto bylo nutné udělat tento mezikrok s Excelem, který navíc použijeme pro přeformátování tabulky, která je sice příjemná zadavatelům, ale pro nás není úplně dostačující.

Klíčovým prvkem je skript v Excelu, který vykoná dost práce. Nejprve si jej můžete prostudovat:

  'maximální počet řádků, které ve vstupním sheetu zpracuju
  Const aMaxLinesToProcess As Integer = 5000
  
  'Konstanty listu Vstup
  Const cVstupSheet As String = "BR z Wordu"
 
  'Konstanty listu Výstup
  Const cVystupSheet = "Požadavky pro EA"


  'Globální proměnné
  Dim lVystupRow As Integer
  Dim shtVstup As Worksheet 'list, kde najdu vstupní BR
  Dim shtVystup As Worksheet 'list, kam davam naformatované BR

Sub ClearSheet(ws As Worksheet)
  'vyčistí prvních 30 sloupců kromě prvního řádku
  'asi existuje elegantnější řešení, ale nemá cenu se jím trápit
  
  Dim lindex As Integer
    
  For lindex = 1 To 30
    lchar = Chr(lindex + 64) 'převedu si na znak "A" a vyšší
    
    If ws.Cells(ws.Rows.Count, lindex).End(xlUp).Row > 1 Then
      ws.Range(lchar & "2", ws.Cells(ws.Rows.Count, lindex).End(xlUp)).Clear
    End If
  
  Next lindex
End Sub

Sub WriteRequirement(aBR As String, aNotes As String, aPriority As String, aAuthor As String, aCSVKey As String, aCSVParentKey As String)
'zapíše jeden požadavek dle znění daného parametry na řádek dle globální proměné lVystupRow, kterou následně ještě navýší
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 1).Value = aBR
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 2).Value = aNotes
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 3).Value = aPriority
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 4).Value = aAuthor
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 5).Value = "Requirement"
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 6).Value = aCSVKey
  shtVystup.Cells(lVystupRow, 7).Value = aCSVParentKey
  lVystupRow = lVystupRow + 1
End Sub

Sub AppendTextToPreviousRequirement(aText As String)
'přidá text požadavku k předchozímu
  If lVystupRow > 2 Then
    shtVystup.Cells(lVystupRow - 1, 2).Value = shtVystup.Cells(lVystupRow - 1, 2).Value & Chr(10) & aText
  End If
End Sub

Function GetCSVKey(aText As String) As String
'z textu udělá klíč pro označení daného BR tak, že ořeže bílé znaky na začátku a na konci řetězce
  Dim znak As String
  Dim ascc As Integer
  
  'nejprve na konci (prostě proto, že mám na výběr a tedy chci) - ve skutečnosti to můžeme považovat za optimalisaci
  znak = Right(aText, 1)
  While (znak = ".") Or (znak = " ") Or (znak = Chr(9)) Or (znak = Chr(7)) Or (znak = Chr(160))
    aText = Left(aText, Len(aText) - 1)
    znak = Right(aText, 1)
  Wend
  
  'a pak na začátku
  znak = Left(aText, 1)
  While (znak = ".") Or (znak = " ") Or (znak = Chr(9)) Or (znak = Chr(7)) Or (znak = Chr(160))
    aText = Right(aText, Len(aText) - 1)
    znak = Left(aText, 1)
  Wend
    
  GetCSVKey = aText
  Exit Function
End Function

Function GetCSVParentKey(aText As String) As String
'rodič je určen odebráním posledního místa s tečkou
  If aText = "" Then
    GetCSVParentKey = ""
    Exit Function
  End If

  Dim lPointPos As Integer
  lPointPos = InStrRev(aText, ".")
  If lPointPos > 0 Then
    GetCSVParentKey = Mid(aText, 1, lPointPos - 1)
  Else
    GetCSVParentKey = ""
  End If

End Function


Sub SpojPožadavky()
  ' projedu celej sheet a pokud v prvním sloupci nic není, pak obsah toho druhého vložím k předchozímu, zbytek ignoruju.
  
  'nastavím proměnné pro listy
  Set shtVstup = Worksheets(cVstupSheet)
  Set shtVystup = Worksheets(cVystupSheet)
  
  ClearSheet shtVystup

  lVystupRow = 2

  Dim lVstupRow As Integer
  Dim lCSVKey As String
 
  For lVstupRow = 2 To aMaxLinesToProcess
    If shtVstup.Cells(lVstupRow, 1) = "" Then
      If shtVstup.Cells(lVstupRow, 2) <> "" Then
        AppendTextToPreviousRequirement shtVstup.Cells(lVstupRow, 2)
      End If
    Else
      lCSVKey = GetCSVKey(Trim(shtVstup.Cells(lVstupRow, 1)))
      WriteRequirement lCSVKey, shtVstup.Cells(lVstupRow, 2), shtVstup.Cells(lVstupRow, 3), shtVstup.Cells(lVstupRow, 4), lCSVKey, GetCSVParentKey(lCSVKey)
    End If
  Next lVstupRow

End Sub

Co vlastně dělá? Jeho úkolem je projít zdrojový list s požadavky překopírovanými z Wordu a připravit je pro export do CSV souboru. V případě, že narazí na řádek, který nemá zadanou identifikaci požadavku, ale má jeho text, přidá jej k tomu předchozímu. To nám vlastně vyřeší onen příklad s výčtem barev: sice se nepřenese formát výčtu, ale odrážky nám to alespoň provizorně zachová a přechod na nový řádek také, byť jde stále o jeden požadavek. Dále se snaží z identifikace požadavku vyčíst hierarchii a tu ve výsledku zohlednit.

Z uvedeného také plyne ono omezení, že požadavek (resp. nový řádek požadavku) nesmí začínat rovnítkem, neboť Excel by to pochopil jako vzorec (pokud ale chcete, můžete si skript zdokonalit).

Připouštím, že skript obsahuje pár nevzdělaných míst (např. mazání výsledkového listu nebo to, že standardně pracuje s prvními 5000 řádky zdrojového listu). Je jen na vás, abyste si jej případně upravili. Stejně tak můžete vložit vytváření balíků namísto vnořování požadavků nebo jinak pojmenovávat požadavky. Vše je na vaší vůli. Pokud se budete chtít podělit s vaším výsledkem, klidně to v komentáři udělejte.

Import prvků do Enterprise Architecta

Ne každý zaměstnanec v rámci jedné společnosti používá tytéž nástroje. Management či zadavatelé si často vystačí s aplikacemi ze sady Microsoft Office. Jenže lidé na IT si nechtějí nechat vzít své hračky a tak se snaží vstupy od zadavatelů přesýpat do jiných aplikací. Enterprise Architect tomu dokáže výrazně pomoci.

Zůstaňme však stále ve směru z aplikací Microsoft Office do Enterprise Architecta. Existují sice lepší cesty přes formát XMI, ale tím se (prozatím) zabývat nebudeme, neboť běžný uživatel toto nedokáže. Naší klíčovou aplikací dnes bude Excel.

V Excelu lze tvořit mnoho pěkných věcí, ale přiznejme si, že např. na správu požadavků to není úplně ideální nástroj (byť se někde používá). Nebude tedy od věci podívat se, jak právě požadavky z Excelu přenést do „éáčka“. Vezměme si jako příklad požadavky na nové auto. Každé oddělení má trochu jinou představu o tom, které parametry má nový vůz obsahovat, ale to není v tuto chvíli náš boj. Vše může vypadat např. takto:

Lze vidět, že máme požadavky rozdělené dle oddělení (zde manžel, manželka, dcera a syn), přičemž v oddělení syn máme dva zaměstnance (Tomáše a Jakuba). Každý ze zaměstnanců má své požadavky.

Co s tím? Abychom mohli požadavky do EA přenést, musíme nejprve s textem ještě něco málo udělat. Přidejte si proto poslední sloupec, nazvěte jej např. Typ a na každý řádek dejte hodnotu Requirement (vysvětlím záhy). Soubor si můžete i stáhnout. Nyní si uložte (nebo stáhněte) celou tabulku ve formátu CSV a přepněme se do Enterprise Architecta. Tam si v Project Browseru vytvořte balík, do kterého chcete požadavky importovat a přes pravé tlačítko zvolte Import/Export ► CSV Import/Export… Zobrazí se dialog podobný tomuto:

První krok, který uděláme (a jen jednou, netřeba jej opakovat při každém dalším importu souboru s touže strukturou), je vytvoření si definice našeho importu. Tím nástroji řekneme, co má v souboru hledat. Stiskněte tedy tlačítko Edit/New… a zobrazí se dialog pro definici importu:

Postupujte podle těchto kroků:

 1. Zadejte název vaší definice.
 2. Zvolte oddělovat záznamů v souboru.
 3. Můžete vložit poznámku k vaší definici a stejně tak výchozí soubor, který se pokaždé bude nabízet (a bude možné změnit).
 4. Výchozí směr (rozbalovací seznam Default Direction) bude Import.
 5. Pole Default Types nechte prázdný (Název pole je zavádějící, ve skutečnosti se sem zadávají typy, které se mají importovat, ostatní se ignorují. Pokud je prázdné, pracuje se se všemi typy.).
 6. Zaškrtávací políčko Preserve Hierarchy nechte nezaškrtnuté (ještě se k němu vrátím).
 7. A nyní se dostaneme k tomu, že nadefinujeme význam všech sloupců, které v souboru máme. Postupně zadejte tato pole:
  1. Name
  2. Author
  3. Priority
  4. Notes
  5. Type
 8. Stiskněte Save a následně Close, čímž se vrátíte do předchozího dialogu.

Tady již zvolte vaši definici importu a uvidíte, že se jednotlivá pole nastaví dle toho, co jste zadali. Zbývá stisknout tlačítko Run a chvíli nedýchat. Pokud jste vše provedli správně, do vašeho balíku se dostaly všechny vaše požadavky. Uzavřete dialog stiskem tlačítka Close a podívejte se do Project Browseru, co se nám tam objevilo. Uvidíte tam několik požadavků s názvem „Dcera“, „Syn“ atd:

Není to moc přehledné, co říkáte? Ještě, než se pustíme do úpravy, otevřete si libovolný požadavek. Dostanete dialog podobný tomuto:

Pokud se podíváte pořádně, pak zjistíte, že se nám přenesl název požadavku, jeho autor a popis, ale chybí nám priorita. To by nás asi doma nepochválili.

Nejprve vyřešíme prioritu. Ta je definována seznamem hodnot, který můžeme libovolně měnit anebo mu přizpůsobit náš soubor exportovaný z Excelu. Pokud zvolíme tu první možnost, pak se podívejte do menu Settings ►Project Types ►General Types… a přepněte se na záložku Priority. Zde si můžete se seznamem pohrát tak, jak potřebujete. Jestliže volíte druhou možnost, pak se na uvedený dialog podívejte také, ať víte, z čeho můžete vybírat.

Nyní k našemu souboru v Excelu. První věc, která nás může dráždit, je název požadavku, který se opakuje. To není dobré. Zde doporučuji přesvědčit zadavatele, ať si svůj požadavek pojmenují. Buď nějak rozumně, nebo třeba číslem. Přidáme tedy do Excelu sloupeček pro název požadavku.

Druhá věc není na první pohled zřejmá. Pokud budou mít (a že budou) manželka s dětmi požadavků hodně, pak se v nich budete hůře orientovat. Zkusme si tedy udělat jednoduchou hierarchickou strukturu a rozdělit si požadavky do balíků podle jednotlivých členů rodiny.

Hierarchická struktura v souboru pro Enterprise Architect se dělá tak, že poslední dva sloupce se jmenují CSV_KEY a CSV_PARENT_KEY. V tom prvním je jedinečný klíč, který určuje daný řádek. V tom druhém je pak odkaz na rodiče. Předchozí příklad je rozšířen na následujícím obrázku (můžete si taktéž stáhnout xlsx i csv soubor). Jednotlivým členům rodiny necháme vytvořit balík a relevantní požadavky se pak na něj odkazují, čímž říkáme, že do nich patří.

Na základě této změny pak musíme samozřejmě upravit i definici importu: důležité je zaškrtnout políčko Preserve Hierarachy a upravit položky, které importujeme. Pokud vše nastavíte správně, můžete dostat v Project Browseru balíky podobné těmto:

Uznejte sami, že to už je mnohem příjemnější, než náš první výsledek.

Jak to funguje v praxi? Samozřejmě ne tak ideálně jako v tomto modelovém příkladě. Od zadavatele těžko můžeme chtít zadávat věci jako typ elementu k importu nebo hierarchickou strukturu. Jednou z možností je udělat si nějaké vzorečky a překlápět si požadavky na zvláštní list v excelovém souboru. Druhou je nechat zadavatele využít dobrodiní Wordu a nechat je psát požadavky v něm. Překlopení do Enterprise Architecta už je trochu složitější, ale i tak to jde. Ukážu to příště.

Poznámka 1: Popsané importování lze použít pro základní elementy, ne však např. pro jejich atributy. Pro to slouží již v úvodu zmíněný formát XMI.

Poznámka 2: Pro ukázky byl použit Enterprise Architect verze 9.3.933.

Co si autoři UML myslí nejen o UML

Obálka knihy

 Díky recenzi Reného Steina (kterého jsem sice dosud nepotkal osobně, ale dle jeho vystupování a prezentaci na internetu považuji za přirozenou autoritu) jsem se dostal ke knize Masterminds of Programming: Conversations with the Creators of Major Programming Languages. Jedná se o sbírku rozhovorů s tvůrci různých (tedy nejen programovacích) jazyků. A to včetně UML.

UML dostalo v knize tu výsadu, že autor vedl fundovaný rozhovor hned se třemi jeho (hlavními) tvůrci: Ivarem Jacobsonem, Jamesem Rumbaughem a Gradym Boochem.

Protože tématem hovorů není pouze UML, ale mnoho věcí spojené s návrhem, dovolil jsem si pro mě zajímavé myšlenky, nápady či jen zmínky o čemkoliv vypsat a případně mírně okomentovat. Neberte tedy mé povídání jako recenzi knihy, ale jako mé vlastní názory na věci, které uvedení pánové zmiňují.

Poznámka: Citace (jsou psány kursívou) z knihy jsem překládal sám, takže je prosím neberte jako směrodatné.

Ivar Jacobson

 • Případ užití (dle definice) popisuje chování systému z pohledu uživatele. Ivarova zkušenost napovídá přistupovat k systému jako k černé skříňce: svým způsobem má pravdu pro případ, že se bavíme o sběru požadavků, kdy od uživatele chceme znát, co požaduje. V praxi se často setkávám s uživateli, kteří do daného systému trochu vidí (ale už ne mimo něj) a snaží se business konzultantům (hlavně nováčkům) radit nebo říkat nikoliv co potřebují, ale jak to potřebují. Konzultanti pak přijdou s řadou nesmyslných požadavků, které se musí v tom lepším případě narovnat, v tom horším nemilosrdně zahodit. Analytik však již s případy užití musí pracovat jinak: systém pro něj musí být zcela jasnou doménou, kterou ovládá.
 • Tip na knihu: Kurt Bittner, Ian Spence: Use Case Modeling (ostatně Ivar pro ni napsal předmluvu)
 • Každý případ užití definuje množinu scénářů, které popisují, jak jsou implementovány pomocí spolupráce mezi jednotlivými třídami a komponentami.“ Škoda, že se nerozmluvil trochu o tom, že vývoj řízený případy užití (use-case driven development) mnozí považují již za překonaný. Také by mě zajímal jeho pohled na diagramy složených struktur dodané právě v UML 2. Sám je považuji za poměrně silný nástroj, bohužel již ne tak intuitivní jako jiné typy diagramů.
 • Líbí se mi jeho (skrytá) kritika metodiků, kteří přijdou, seřadí si celé IT, tři dny do nich hustí novinky, které se pak musí ihned začít používat: „Namísto šíření znalostí všeho o všem […] je třeba představit v jednom okamžiku pouze jednu věc, a to takovou, kterou v danou chvíli nejvíce potřebujete.
 • Ty opravdu náročné věci se na universitách nenaučíte.“ Do kamene tesat! Jeho kritika výuky na vysokých školách mě však překvapuje. Chápal bych, kdyby mluvil o systému zavedeném u nás v České republice, ale i v zahraničí?
 • Náš pohled na způsob vývoje se dramaticky mění co dva až tři roky. Je to mnohem častěji než proměny v již tak vrtošivé módě.“ A poté hned dodává, že zaručené nové metodiky jsou často jen jinak pojmenované staré. A vše se veze na vlně dobrého marketinku. Ano, i zde smutně souhlasím a mnohem smutněji zažívám. Celé to vede k té nepříjemnosti, že „pokaždé, když změníme zaměstnání, tak se musíme učit nové přístupy k vývoji, než se do něj můžeme zapojit. To není efektivní, protože namísto používání toho, co již známe, musíme znovu a znovu začínat od píky.
 • Na druhou stranu dále popisuje, jak by to mělo být a to není nepodobné agilnímu přístupu, tedy přístupu, které dnešní čeští „manažeři“ s MBA dávají za každou cenu zelenou. Nechci úplně tvrdit, že si Ivar protiřečí, ale malý rozpor v tom vidím.
 • Ivar neskutečně trefně reje do současné podoby podnikových architektů (enterpise architects) jako do partičky projektů se neúčastnících individuí, která si jen kreslí své architektonické obrázky. Mou přibarvenou interpretaci jen doplňuji, že to matlají ve Visiu, ti zkušenější přímo v PowerPointu.
 • Nikdy jsem nevěřil, že by lidé mohli používat RUP tak, jak se pokoušejí ho používat. RUP totiž musíte používat více jako znalostní a myšlenkovou databázi a pak pracovat dle toho, co pro vás dává smysl.
 • Asi každý rozumný člověk zná, ale přeci jenom: „Namísto učení se velkých metodik nebo jazyků jako je UML či Java, zaměřte se na praktickou stránku věci. Zkoušení si je lépe zvladatelné.
 • Celkem jasně vyznívá jeho kritika OMG a stavu UML, ve kterém je. Do UML si každý snaží prosadit tu svou část bez ohledu na to, jaký přínos (a pokud vůbec nějaký) to bude mít.

James Rumbaugh

 • Z mých vlastních zkušeností mohu říct, že pouze necelá polovina programátorů umí pracovat s abstrakcí. Jeden z mých kolegů tvrdí, že je to méně než 10 %.“ Zkuste takovému programátorovi či analytikovi vůbec vysvětlit abstrakci. A myslet abstraktně? Hm, nebudu se raději rozepisovat.
 • Pokud musíte mít neustále při ruce tisícistránkový manuál, pak je něco špatně. Systém není správně rozdělen. Bohužel, mnozí lidé komplexitu zbožňují. IBM z ní udělala náboženství. Jak jinak, pomáhá jí to prodávat konzultanty.“ Pokud máte chuť, zkuste někdy ve větším podniku přijít s tím, že chcete něco zrychlit, zjednodušit, vylepšit. Uvidíte, kolik lidí tohle náboženství vyznává. Z mých zkušeností to je 95 % lidí v IT oddělení.
 • Doporučení knihy: Fred Brooks: Mythical Man-Month
 • UML není dobře navržený programovací jazyk.“ Tolik lidí z akademické sféry by si uvedenou větu mělo přečíst, než začnou své studenty nutit v rámci cvičení např. přepisovat kus kódu v C do diagramu aktivit. Nerozumná práce s proměnnými, model akcí stojící za starou bačkoru a vlastně: UML není vůbec programovací jazyk, páni profesoři. Písmenko M v UML značí modelovací.
 • Znovupoužitelnost je přeceňovaná.“ „Znovupoužitelnost je proklatě těžká.“ Jamesův názor na znovupoužitelnost je trochu extrémní, ale opět mu nelze příliš odporovat. Svého času jsem se o ni také snažil, ale vždy přišlo to, co James říká: Buďto to doteď nikdo znovu nepoužil, nebo se to stejně muselo vlivem nových požadavků předělat. Jeho rada zní: „Předně, nedělejte věci příliš vymezené pro jeden účel, ale zkuste je lehce zobecnit. Nestavějte kolem sebe mantinely, pokud nemusíte. Jestliže lze něco zobecnit bez větší námahy, udělejte to. Navrhujte věci s myšlenkou, že je bude třeba někdy změnit.“ Ano, změnit, nikoliv znovupoužít. Co naplat, měl jsem si jeho myšlenku přečíst o pár let dřív, než jsem na to přišel také (na druhou stranu, zkušenost je nepřenositelná, každý se musí spálit).
 • Dobrý název je lepší než roční práce na projektu.“ Pokud máte dobrý název, lépe to celé prodáte a to leckdy bez ohledu na smysl toho, co prodáváte. Zde narážel na SOA.
 • V reálném životě obvykle neexistují jednosměrné vztahy. Málokdy se stane, že pokud A je ve vztahu s B, pak B není ve vztahu s A. Vztahy jsou již z podstaty obousměrné… přičemž obousměrnost nutné neznamená symetričnost. Člověk kousnutý psem je něco jiného než pes kousnutý člověkem.“ Na první pohled se může zdát, že to hodně souvisí s mírou abstrakce, ale při bližším zkoumání musíme tuto tezi zavrhnout.
 • Vše se jednou změní… Pokud píšete nějaké aplikace, vždy je píšete s jistotou, že se v příští verzi změní.“ K tomu snad jediné: a tak to pište tak, abyste druhý den/další měsíc/za rok věděli, proč jste to tak napsali a mohli to efektivně změnit.
 • James opět značně kritizuje OMG, proces standardizace a jednotlivé přicmrndávače do UML standardu („když ty mi povolíš moji pitomost, tak já povolím tobě tu tvoji“). Nedivím se mu. Sám jsem dva týdny řeši jen změnu jména v jejich systémech. Ani nechci vědět, jak dlouho by opravovali chyby, které jsem ve standardu našel. O nelogičnostech ani nemluvě.

Grady Booch

 • Grady byl oproti svým kolegům trochu žoviálnější a do OMG se neopíral, naopak myšlenku standardizace podporoval. Stejně tak i změnový proces mu připadl rychlý. Nesouhlasím s ním. Je mnoho požadavků na UML, na které se kašle, byť po nich mnozí volají (proč třeba dosud není jen blbá notace pro podmínkový uzel? Skoro deset let se OMG vymlouvá na nedostatek času).
 • Grady dost dá na pocit: To, že něco nedokážu rozumově vysvětlit, ještě neznamená, že to dělám špatně.
 • Není těžké najít mizernou práci, kterou nenávidíš. Dělej však raději to, co tě naplňuje uspokojením.“ Netřeba komentáře, klasická klišoidní motivační hláška, ale stále zabírá.
 • Líbilo se mi, jak se vyjádřil k Donu Knuthovi (autorovi geniálního TeXu): „… anebo jako to udělal Knuth: ‚sice teď píšu knihu, ale nelíbí se mi, jak je sázena. Takže psaní na pár let přeruším a vytvořím si jazyk, který sazbu udělá dle mých představ.‘“. Zřejmě se mi to líbí proto, že tak funguji také (a TeX mám rád).
 • Pěkná je myšlenka, která říká, že nemá smysl pokoušet se pochopit fungování systému, dokud nebudeme mít předložený seznam pravidel a omezení. Proč já tohle nikdy nedělám? Aha, ono to není nikde nikým evidováno. Dokumentace nemá v dnešní době význam.

Pokud vás tento článek zaujal, knihu (či alespoň část věnovanou UML) si přečtěte. Najdete tam jistě mnoho dalších myšlenek, které vás zaujmou více než mě.

Příprava k OCUP Intermediate již dostupná

Během závěrečných hodin posledního červnového dne se mi podařilo dát na http://www.ocup.cz veškerou mou přípravu ke zkoušce OCUP Intermediate. Nyní tam tedy můžete nasávat znalosti hned pro dvě úrovně.

Připomínám, že byť je to postavené na Bloggeru, tak se to celé chová jako kniha a jednotlivé kapitoly tudíž naleznete v druhé části. Doporučuji se na ně dostavit pomocí obsahu.

Tištěná podoba webu bude také. V průběhu příštího týdne ji zašlu k tisku a k dispozici bude v druhé půli července.

Pokud se ptáte, zda bude někdy i třetí, poslední část, tak si stále myslím, že ano. Je možné, že se na ni začnu připravovat ještě letos o prázdninách (ano, záměrně nepíši o kterých).